A A A
 
 

Klauzula obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych osobowych

Zgodnie z § 13 ust.1 i 2 oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne „STOMIL” Sp. z o.o ul. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113,  e-mail: sekretariat@sanatorium-stomil.com.pl
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. A) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@sanatorium-stomil.com.pl, tel. 780 048 920 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie. 
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane  w celu realizacji: profilaktyki zdrowotnej  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,  w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta i są niezbędne do wykonania umów dotyczących:
   udzielania świadczeń opieki zdrowotnej -lecznictwo uzdrowiskowe z NFZ,
   rehabilitacji leczniczej z ZUS,
   turnusów  rehabilitacyjnych z MOPS, PCPR i innymi podmiotami lub innych umów na podstawie art.6 ust.1 b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom : Urzędy Gmin, ZUS, NFZ, MOPS-y, PCPR-y, podmioty realizujące turnusy rehabilitacyjne, podmioty świadczące usługi lecznicze, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z realizacji poszczególnych  umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z późniejszymi zmianami, oraz ustawą z 14 lipca 1983 r  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z późniejszymi zmianami  i ordynacją podatkową z 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
   dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   do przenoszenia danych osobowych
   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
   do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.